Get Adobe Flash player

สถานที่ท่องเที่ยว : พระราชวังมัณฑะเลย์, เจดีย์ชเวดากอง

 

พระราชวังมัณฑะเลย์

 

เจดีย์ชเวดากอง

 อาหารประจำชาติ :  หล่าเพ็ด (Lahpet)

        หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า โดยการนำใบชาหมักมาทานกับเครื่องเคียง เช่น กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่าง ๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว เรียกได้ว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับเมี่ยงคำของประเทศไทย ซึ่งหล่าเพ็ดนี้ จะเป็นเมนูอาหารที่ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลสำคัญ ๆ ของประเทศพม่า โดยกล่าวกันว่า หากงานเลี้ยง หรืองานเฉลิมฉลองใด ไม่มีหล่าเพ็ด จะถือว่าการนั้นเป็นงานที่ขาดความสมบูรณ์ไปเลยทีเดียว

วันชาติ  4 มกราคม

วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
 
พม่ากับประชาคมอาเซียน
 
        เมียนมาร์ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ที่ประสานงานหลักใน 2 สาขา คือ ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประมง ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า
 
        ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาร์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2491 โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น การทำข้อตกลงการข้าระหว่างกัน เพื่อร่วมมือและแก้ไขปัญหาทางการค้า โดยที่ไทยมีมูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์เป็นลำดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และอังกฤษ การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแนวเส้นทางพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย และยังมีการสร้างเส้นทางถนนสามฝ่าย เชื่อมโยงไทย – เมียนมาร์ – อินเดีย ซึ่งรัฐบาลไทยช่วยเหลือแบให้เปล่า นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในด้านการแก้ปัญหาต่างด้าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ความร่วมมือด้านยาเสพติดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว และความร่วมมือวิชาการ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

        พม่ามีพื้นที่ประมาณ 657,740 ตารางกิโลเมตร์
 
“ภูมิประเทศ”  
 
        ทิศเหนือ        ติดกับจีนและธิเบต
 
        ทิศตะวันตก    ติดกับอินเดียและบังกลาเทศก์
 
        ทิศตะวันออก  ติดกับลาวและไทย
 
        ทิศใต้            ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

การเมืองการปกครอง  

        มีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย สภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้ารัฐบาล แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ ตามกลุ่มเชื้อชาติที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ในแต่ละรัฐและแบ่งเป็น 7 ภาค ในเขตพื้นที่ราบลุ่มที่ประชากรเชื้อสายเมียนมาร์อาศัยเป็นส่วนใหญ่

ประวัติของประเทศ
 
        • ชนเผ่ามอญเข้ามาตั้งรกรากในพม่า หลังจากนั้นดินแดนนี้ก็ถูกชนชาติต่างๆ เข้ามาผลัดเปลี่ยนยึดครองจนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ พ.ศ. 2429
 
        • ต่อมามีการก่อตั้งกลุ่มสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ โดยคณะของอองซาน เพื่อเจรจาเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ
 
        • พม่าได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491
 
        • พ.ศ. 2505 นายพลเนวินก่อตั้งรัฐประหาร ปกครองพม่าแบบเผด็จการและปิดประเทศ
 
        • พ.ศ. 2531 เกิดเหตุการณ์ 8888 (8 สิงหาคม พ.ศ. 1988) ที่ทหารฆ่าประชาชนจำนวนมาก
 
        • พ.ศ. 2532 พม่าเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “Burma” เป็น “Myanmar” และสภาฟื้นฟูกฎระเบียบของชาติหรอสลอร์กจัดให้มีการเลือกตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี
 
        • สภาสลอร์กไม่ยอมรับชัยชนะของนางอองซานซูจี และสั่งกักบริเวณนาง
  
        • สภาสลอร์กเปลี่ยนชื่อเป็นสภาแห่งสันติภาพและพัฒนาประเทศและถูกประกาศให้สันติภาพไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
 
        • รัฐบาลชุดแรกนำโดยพลเอก เต็ง เส่ง ปกครองประเทศและเปลี่ยนชื่อจาก “สหภาพพม่า” เป็น “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”
 
        • ปัจจุบันนางอองซานซูจีได้รับการปล่อยตัวแล้วและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือเอ็นแอลดีของนางก็ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
 

ที่มา : http://tyasean.blogspot.com/2013/02/myanmar-republic-of-union-of-myanmar.html

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/72711

ที่มา : http://www.aseantalk.com/index.php?topic=75.0

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/75319